Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Bokföring
Följer
0
Följare
0

Bokföring

Hela landet

Dessa artiklar är hämtade från Bokföringsnämnden (BFN) vilka är en myndighet under regeringen (Finansdepartementet) med egen instruktion (SFS 2007:783) och eget anslag. BFN har huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Detta sker bland annat genom att nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial inom sitt ansvarsområde. Att meddela normer till småföretagare och i övrigt ge information i redovisningsfrågor till dessa är således en av BFN:s huvuduppgifter.

BFN är statens expertorgan på redovisningsområdet. Nämnden och dess kansli biträder regeringskansliet i redovisningsfrågor, deltar i utredningar inom kommittéväsendet samt yttrar sig över författningsförslag. En annan viktig uppgift för nämnden är att avge yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden.

BFN:s normgivning sker bl.a. genom att nämnden beslutar om allmänna råd om tillämpningen av bokföringslagen och årsredovisningslagen. BFN:s allmänna råd ges ut i en särskild serie som heter "Bokföringsnämndens allmänna råd". De förkortas BFNAR och anges med uppgift om år och ordningsnummer (exempelvis BFNAR 2006:1). I enlighet med vad som gäller för statliga myndigheters normgivning innehåller dessa allmänna råd endast normer som BFN själv beslutat.

Att Föra Bok är BFN:s handledning i bokföring. Den innehåller 32 fullmatade A4-sidor med råd och tips till nystartade företagare om hur en välskött bokföring bör se ut. Handledningen tar upp nyttan av en budget, hur en verifikation ska se ut och ordnas, grunderna i den löpande bokföringen, årsbokslut, årsredovisning, med mera. Handledningen är uppdaterad med de ändringar som följer av BFN:s allmänna råd om bokföring.

Medlemmar med samma intressen

Välj kommun från listan