av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1256 artiklar

Rond #7 i Företagande Valspurt 2018.

Ännu en uppstickare på högersidan, Alternativ för Sverige. På andra sidan Miljöpartiet. Vilket av partierna har enligt dig bäst småföretagarpolitik?

Alternativ för Sverige

 

1. Hur kommer ni gynna småföretagare så de kan anställa personal och öka möjligheterna att konkurrera bättre nationellt och internationellt?

Regelkrånglet för företagare i allmänhet och småföretagare i synnerhet är en mycket negativ faktor. Det leder till att färre driftiga personer vill ta steget och bygga ett företag kring sina idéer, vilket i sin tur gör att färre företag skapas och färre arbetstillfällen kommer till. Eftersom ca 80 % av de nya jobben skapas i små företag, är det en allvarlig situation för arbetsmarknaden i Sverige när företagandet går ner, som vi sett de senaste åren.

För att vända utvecklingen vill AFS bygga om skattesystemet så att det gynnar arbete och därmed även småföretagare. De tre viktigaste komponenterna i vårt förslag till nytt skattesystem ur företagares synvinkel är:

Platt skatt med ett relativt högt grundavdrag. Vi har inte låst oss på någon speciell nivå ännu, men vårt fokus i utredningsfasen är ett grundavdrag på i storleksordningen 60-80 tusen kronor och en skattesats för inkomst på ca 26-28%. Det är en dyr reform, om inget annat görs, men vi är övertygade om att effekterna av en sådan omläggning skulle gynna nästan alla som arbetar. Vi ser i detta sammanhang pension som inkomst.

 

Inkomst av tjänst och inkomst av kapital jämställs helt, vilket gör att 3-12-reglerna kan avskaffas.

Vi utreder också ett förslag till ett nytt inkomstslag som vi kallar ”Företagarlön”, som är identisk med löntagares inkomst, men beskattas med några procent lägre skattesats, som kompensation för att många småföretagare tar ut en lägre lön ur sina företag än om man skulle vara anställd för motsvarande arbetsuppgift.

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

 

Förutom de skattemässiga förändringarna, som vi anser är de viktigaste, arbetar vi med en stor reform av myndighetssverige. Det syftar till att skapa effektivare myndigheter och bygga in tydliga krav på effektivitet och att minska regelkrånglet. I det ligger också att förbereda myndigheter på den mycket stora omställning som digitaliseringen av administrativa och vissa kunskapsdrivna verksamheter kommer att medföra för det svenska arbetslivet i stort.

Genom att företagens kontakter med myndigheter blir effektivare och enklare, skapas det bättre förutsättningar för företagande i allmänhet, vilket också bidrar till att det blir lättare att väga in investeringsrisker i sitt företagande.

Vi ser också över regelverken för t.ex. företrädaransvar, optionsprogram och möjligheterna att komma tillbaka efter en konkurs. Alla dessa delar är viktiga för att företagandet inte skall behöva vara alltför riskfyllt för den privata delen av livet för företagare. Samtidigt får det inte bli alltför lättvindigt att smita ifrån sina skulder så att det leder till risk för ett ökat oseriöst företagande.

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt? Gynnsam eller negativ riktning?

Vi anser att företagande i stort kommer att gynnas av vår politik, som bygger på att det skall löna sig att arbeta. Entreprenörsanda, företagsamhet och initiativförmåga är viktiga komponenter i det begreppet.

Den viktigaste åtgärden anser vi vara vår skatteomläggning, som kommer att skapa större köpkraft hos hela befolkningen. Det gynnar inte minst småföretagare.

Vi har också långtgående förslag som innebär att bidrag kopplas till krav på motprestation, där så är möjligt. Det innebär att vi ur ett allmänt perspektiv kommer att utveckla en syn på bidrag som är väsensskild från den nuvarande slappa attityden som leder till alltför omfattande bidragsfusk. Detta vrider fokus från bidrag till arbete och är en åtgärd som vi anser gynnar företagandet i allmänhet.

Missa inte: Fler partier och ronder

Miljöpartiet

1. Hur kommer ni gynna småföretagare i landet att anställa mer personal och öka chanserna till större marginaler så de kan konkurrera bättre nationellt och internationellt?

Sverige har en av världens högsta levnadsstandarder med det bästa klimatet för företagare och mycket lägre bolagsskatt än många andra länder. I regering har vi också infört växa-stöd, som innebär sänkta arbetsgivaravgifter på småföretagens första anställda samt lättnader i personaloptioner.

För att Sverige ska bli framgångsrikt i att attrahera kapital globalt som kan investeras i Sverige behövs också en agenda för aktivt ägande. Detta eftersom analyser visar att företag med aktivt ägande också uppvisar högre tillväxt och skapar fler jobb än passivt äga företag. Sedan 1980-talet har många svenska företag flyttat sin tillverkning till låglöneländer. Industrins ökande automatisering innebär dock att lönekostnaden får allt mindre betydelse för tillverkningens placering. Samtidigt blir produktionen mer komplex, vilket ökar vikten av flexibilitet och innovation för att hävda sig i den globala konkurrensen.

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

Ett särskilt problem för nya och växande företag är brist på privat kapital, särskilt i början. Därför är det viktigt att stärka möjligheterna för människor med goda idéer att starta och driva företag, bland annat genom särskilda satsning på inkubatorer och innovation genom Vinnova och Almi.

Under mandatperioden har Tillväxtverket, Almi Företagspartner AB och Aktiebolaget Svensk Exportkredit tecknat ett avtal med Europeiska investeringsfonden som innebär att fler innovativa små och medelstora företag nu kan få tillgång till finansiering i form av lån och riskkapital. Denna typ av satsningar är jätteviktiga för företagens kapitalförsörjning.

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt? Gynnsam eller negativ riktning?

Miljöpartiet vill gynna småföretagande och hållbar konsumtion. Vi vill främja tjänstekonsumtion framför prylkonsumtion. Tjänstesektorn är en bransch där småföretag dominerar. När vi gynnar olika typer av delningstjänster, reparationstjänster och upplevelser genom t.ex. sänkt moms vinner både småföretagarna och miljön.

Missa inte: Fler partier och ronder

Visa kommentarer 1
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.
| Anmäl | 1 år sedan
Ja det var ju väldigt enkelt att se vilka av dessa två som har en vettig politik!

Den ena vill ta bort regelkrångel och sänka skatterna till mer rimlig nivå och det andra partiet tycker att statliga myndigheter skall investera i och bestämma över hur företag skall utvecklas.