av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1256 artiklar

Rond #5 i Företagande Valspurt 2018.

Nu är det dags för Fi och KD. Feministisk företagspolitik, finns det? Och vad anser KD om småföretagarnas utmaningar?

Kristdemokraterna

 

1. Hur kommer ni gynna småföretagare i landet att anställa mer personal och öka chanserna till större marginaler så de kan konkurrera bättre nationellt och internationellt?

Kristdemokraterna vill att fler ska finna det mödan värt att starta och utveckla ett företag. Därför lägger vi en rad förslag om enklare regler och konkurrenskraftiga skatter.

- Slopade arbetsgivaravgifter vid anställning av unga eller nyanlända samt borttagen särskild löneskatt på äldre
- Utöka turordningsreglerna i LAS till fyra personer oavsett företagets storlek och vidga rätten till provanställning.
- Inför en garanti för företagen att de bara ska behöva lämna en och samma uppgift en gång till myndigheterna.
- Stärka trygghetssystemen för företagare, särskilt i uppbyggnadsskedet.
- Bygga ut RUT-avdraget.
- Vi har varit med och sänkt bolagsskatten under mandatperioden.

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

 

- Det statliga riskkapitalet måste reformeras och effektiviseras så att det i högre grad kompletterar privat riskkapital. Detta vill vi göra genom så kallade fond-i-fond-lösningar, där statligt riskkapital från början samverkar med privata fonder för att nå mindre och växande företag.
- Våra förslag om lägre kostnader för att anställa skapar ökat utrymme för investeringar.

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt? Gynnsam eller negativ riktning?

Den kommer att påverka i gynnsam riktning. Dels vill vi sänka skatten på arbete, vilket ökar konsumtionsutrymmet. Dels vill vi stärka välfärdens kärna, med en förbättrad tillgång till vård och sjukvård och ett stärkt rättsväsende så att småföretagare ska kunna känna sig trygga - i hela landet. Utöver detta gör vi satsningar på utbildningsväsendet för att stärka kompetensen och även utbilda människor mot bristyrken, exempelvis via yrkesvux. Det förbättrar småföretagens kompetensförsörjning.

Missa inte: Fler partier och ronder

Feministiskt initiativ

 

1. Hur kommer ni gynna småföretagare i landet att anställa mer personal och öka chanserna till marginaler så de kan konkurrera bättre nationellt och internationellt?

Företagande är viktigt i vårt samhälle. Både för samhällsekonomin, arbetsmarknaden och den enskilde personen. Att förenkla och tillgängliggöra företagande, både enskilt och växande, är ett redskap som möjliggör att fler kan ta makten över sina liv och att Sverige kan fortsätta som innovativ nation.

Det är huvudsakligen två saker som gör livet svårt för småföretagare; regelkrångel och finansiering. F! vill göra det lättare för människor att såväl starta företag som att växa och anställa. Den här frågan fastnar lätt i ett gammalt höger-vänster-perspektiv, ”arbetsgivare mot arbetstagare” eller ”företagare mot arbetare” och vi vill peka på att det är ett förlegat sätt att se det. Det är inte avgjort på förhand vem som är vem, srskilt inte idag när många kan vara både anställda, frilansande genom egna företag och ha idéer om att satsa på något större eget företag. Vår politik inriktar sig på såväl företagare som anställda.

För att sänka trösklarna för att starta ett företag vill vi bland annat sänka kravet på aktiekapital, minska regelkrångel, förenkla skattesystemet och öka den generella tryggheten i socialförsäkringen. Trygghetssystemen för företagare släpar fortfarande efter. För att få tillgång till samma socialförsäkringssystem som en anställd behöver skattesystemet riktas om så att det blir gynnsamt att som företagare ta ut lön och därmed också ta del av trygghetssystem så som sjuk- försäkring, pension och sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).

Det finns också en trygghet i att kunna växa och utveckla sin verksamhet. Feministiskt initiativ ställer sig bakom regeringens förslag att fler företag ska kunna få nedsatta arbetsgivaravgifter när de anställer sin första medarbetare samt skattelättnader för personaloptioner för att stötta små, snabbväxande och innovativa företag. Utöver det vill vi göra det lättare att anställa genom att minska sjuklöneansvaret för företag med mindre än tio anställda.

För många som lever på landsbygden är det egna företagandet den bästa möjligheten att skapa sig fungerande arbets- och livsvillkor. Försörjningen kan under en årscykel bestå av en blandning av korttidsanställningar, behovsanställningar och eget företagande. På landsbygden startas också många projekt och företag med ekologisk hållbarhet i fokus vilket är en utveckling Feministiskt initiativ vill stötta.

Digitaliseringen, med bredband till varje hus, medför möjligheter för fler att starta eget utan att vara beroende av geografisk plats. Vi ser digitaliseringen som en demokratifråga Fler kan leva och arbeta på landsbygden och redan befintliga företag kan flytta ut ur städerna.

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

För den framtida näringslivsutvecklingen kommer tre långsiktiga trender vara av särskild betydelse: globalisering, digitalisering och den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och större migration. Att inkludera alla i arbetslivet genom att ta tillvara på den kompetens, innovationskraft och specialisering som redan finns är nödvändigt för företag som vill utvecklas. Många av de människor som kommer till Sverige idag har kompetens som vårt näringsliv behöver. Beräkningar från TCO visar att mer än var fjärde nyanländ har utbildning och erfarenhet inom ett yrke där det råder brist i Sverige. Det är angeläget att utveckla metoder för att validera och komplettera all den kunskap som finns för att sedan matcha den mot arbetsmarknaden. Digitaliseringen av samhället medför en möjlighet att både utjämna orättvisor och utveckla arbetsmarknaden. Tillgång till internet och digitala tjänster bör ses som en demokratifråga. En ständigt växande del av arbetsmarknaden kräver direkt teknisk kompetens och en ännu större del kräver förståelse för det. För att undvika att skapa en digital över- respektive underklass samt för att få den bredd och mångfald som behövs för att fortsätta skapa globalt konkurrenskraftiga och hållbara produkter och tjänster vill Feministiskt initiativ göra de grundläggande kunskaperna tillgängliga för alla. Det innebär programmeringskunskaper i skolan och möjlighet att komplettera sina kunskaper genom en kompetensförsäkring som tillgodoser förändringar i arbetslivet.

För Feministiskt initiativ är innovationstakt och expansion inte målet i sig, utan något vi vill främja när det tillför något bra till samhället. Det betyder att vi, förutom att stimulera mångfalden i näringslivet och uppmuntra nya organisationsformer, också vill satsa särskilt på socialt och miljömässigt hållbara företag. Idag är Sverige starkt inom teknisk innovation, och förutsättningarna finns att bli lika bra på företagande inom sociala och miljömässiga innovationer. Detta är en riktning som både Parisavtalet och de globala hållbarhetsmålen förutsätter att många länder kommer anta, och här finns potential för Sverige att bli ledande.

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt?

Regeringens näringspolitiska mål – Sveriges konkurrenskraft, Näringslivets utveckling, Förutsättningar för företagen att utvecklas och Innovation bland svenska företag – förutsätter förnyelse av näringslivet. Företag som leds av kvinnor, unga och utrikesfödda är de som idag i hög grad står för de nya idéer som behövs för att utveckla ett näringsliv som består av en växande del enpersons-, mikro- och småföretag. Ska Sverige nå de övergripande näringspolitiska målen måste vi stimulera ett jämställt, jämlikt och hållbart företagande som möjliggör för fler att starta och driva företag. Detta är något som hela vår politik genomsyras av, dvs en kunskapshöjning och förbättrade villkor för alla att delta och utvecklas och när vi arbetar med detta på alla politikens områden kommer företagandet och företagare gynnas av det.

Missa inte: Fler partier och ronder

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.