av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1259 artiklar

Rond #4 i Företagande Valspurt 2018.

Hur mycket skiljer sig Sverigedemokraternas småföretagspolitik jämfört med det nya högerpartiet Medborgerlig samling? Här kan du jämföra.

Medborgerlig Samling

 

De viktigaste punkterna i vår politik för företagande är följande.

Medborgerlig Samling vill:

  • Sänka lönekostnaderna för företag.
  • Bolagsskatten ska hållas internationellt konkurrenskraftig.
  • Reformera LAS i grunden, gärna med inspiration från den danska flexicurity-modellen.
  • Minska administrationen för företagare.
  • Etablera system för Mikroentreprenörer baserad på schablonbeskattning av omsättningen.
  • Avveckla 3:12-reglerna på riktigt.
  • Kollektivavtalen ska vara enbart vara frivilliga.

1. Hur kommer ni gynna småföretagare i landet att anställa mer personal och öka chanserna till större marginaler så de kan konkurrera bättre nationellt och internationellt?

Vår grundläggande inriktning är att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, sänka företagens kostnader och förenkla byråkratin, speciellt för småföretag.

 

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

Avgörande för småföretag är att olika former av regleringar är enkla och långsiktigt stabila. Investeringar innebär ett affärsmässigt risktagande. Det är då av största vikt att de inte också innebär ett politiskt risktagande, dvs. att spelreglerna förändras från den ena dagen till den andra.

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt? Gynnsam eller negativ riktning?

 

Medborgerlig Samling strävar efter ett samhälle där alla som kan försörjer sig själva genom osubventionerat arbete. Som ett led i den förändringen måste inte bara flexibiliteten på arbetsmarknaden öka, det är också viktigt att avlägsna byråkratiska och kostnadsmässiga hinder för att människor försörjer sig i egen regi, som entreprenörer, egenföretagare, med möjlighet att växa. Denna generella politiska inriktning påverkar småföretagen i gynnsam riktning – direkt såväl som indirekt.

Följ med i diskussionen här, ställ frågor och tyck till

Sverigedemokraterna

1. Hur kommer ni gynna småföretagare i landet att anställa mer personal och öka chanserna till större marginaler så de kan konkurrera bättre nationellt och internationellt?

Sverigedemokraterna vill införa en ny typ av lärlingsanställning till en lagstadgad minimilön och skattelättnader, vidare vill vi slopa den allmänna löneavgiften för de minsta företagen och de tre första anställda i varje företag upp till en taknivå. Vi vill också införa ett avdrag för kostnader för sjuklön upp vilket leder till att de allra minsta företagen och många småföretag helt slipper sjuklönekostnaderna. Sammantaget innebär detta sänkta kostnader för att anställa och extra låga lönekostnader under första året som en person är anställd i den nya lärlingsanställningsformen.

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

Sverigedemokraterna vill utvidga Investeraravdraget som idag gäller för privatpersoner till att även inkludera juridiska personer. Vi vill inrätta så kallade "innovationsboxar" som medför skattelättnader på forskning och utveckling av produkter och tjänster. När det gäller nya växande företag tillämpas ofta personaloptioner som ett incitament till att attrahera kompetens, personer som senare kan bli delägare i företaget alternativt få en extra kapitalutdelning vid sidan om lön, ifall företaget skulle utvecklas starkt rent ekonomiskt. Idag är vissa former av personaloptioner beskattade med inkomst av tjänst vi vill utreda förutsättningarna för kapitalbeskattning för alla former av incitamentsprogram. Småföretag som vuxit och efter en tid noterats på en aktiebörs, har ofta behov av att göra nya investeringar i sin verksamhet och tar inte sällan in pengar via nyemissioner. Vi tror att den rödgröna regeringens höjning av avkastningsskatten dels är marknadsmässigt ologisk, en politisk styrning av räntan och en indirekt höjning av skatten, men att den också får konsekvensen att mindre medel finns tillgängliga på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar för att teckna sig i nyemissioner vid småföretagens investeringsprojekt. Det är negativt och därför vill vi rulla tillbaka regeländringen om höjd avkastningsskatt.

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt? Gynnsam eller negativ riktning?

Sverigedemokraterna är bestämda motståndare till alla former av höjda punktskatter på transporter flygtrafik fordon milavstånd trängselskatter drivmedelsskatter skatter på energi och jordbruk eftersom att dessa hämmar hushåll landsbygd och småföretag. Sverigedemokraterna vill istället återföra punktskatterna till före höjningarna, påbörja sänkning av drivmedelsskatter samt införa ett nytt allmänt grundavdrag upp till 150 000 kr per år som gäller för alla som arbetar i Sverige. Vi behöver reformera mervärdesbeskattningen och kapitalbeskattningen avseende fåmansbolag (3:12-reglerna) för ökad harmonisering och enklare regelverk. Vi menar att detta sammantaget kommer öka hushållens och företagens köpkraft och sänka kostnaderna på bred front vilket skapar ett mer näringslivsvänligt klimat.

Följ med i diskussionen här, ställ frågor och tyck till

Missa inte: Fler partier och ronder

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.