av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1206 artiklar

Anläggningsarrende mallDet finns 4 typer av arrenden – jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Den mall som vi behandlar här kallas – anläggningsarrende. Ett avtal om anläggningsarrende uppkommer genom att en jordägare och en arrendator ingår ett skriftligt avtal. Reglerna om anläggningsarrende är till stor del dispositiva. När en regel är dispositiv är parterna fria att avtala något annat än det som står i lagen. 

Känner du att vår avtalsmall inte är i enlighet med de villkor ni önskar bör ni därför antingen läsa igenom jordabalkens 7:e, 8:e och 11:e kapitel i kombination med vägledning från arrendenämndens hemsida. Eller så kan du beställa den skräddarsydda mallen.

Anläggningsarrende

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ där vår expertjurist hjälper dig att utforma avtalet så det passar din situation. Väljer du endast mall får du tillgång till den direkt vid köpet.

Beställ snabbt och enkelt med ett kortköp. Önskar du faktura? kontakta oss här.

12Välj mall eller skräddarsytt3Betala med kort

Beställ mallen här

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.

Har du en fråga om avtalsmallen? Tveka inte att höra av dig!

Observera! Den mall som är upplagd här om anläggningsarrende måste givetvis i vissa delar fyllas i avseende sakomständigheterna i det specifika arrendet. Ni vill möjligtvis även ha specifika bestämmelser som är unika i det aktuella arrendet. När ni inför sådana bestämmelser i mallen, kontrollera alltid med lagen eller med jurist, så att det inte går emot tvingande lagregler i jordabalken.

Anläggningsarrende - definition

En upplåtelse av jord räknas som anläggningsarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Jordägaren och arrendatorn har ingått ett skriftligt avtal om upplåtelse av jord för annat ändamål än jordbruk.
 • Arrendatorn har rätt att för förvärvsändamål bygga eller ha kvar en eller flera byggnader på arrendestället.
 • Byggnaden eller byggnaderna är inte endast av ringa betydelse för verksamheten.
 • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för upplåtelsen.
 • Arrenderätten är inte upplåten på arrendatorns livstid eller på kortare tid än ett år.

Följande exempel räknas normalt som anläggningsarrende:

 • bensinstation
 • kommersiellt driven skidanläggning
 • fabrik
 • lagerhus
 • vindkraftpark
 • kommersiellt driven marina

Mina bästa tips

En väldigt viktig bestämmelse i ett anläggningsarrende är villkoren för uppsägning, se klausul 7 i avtalet. Vill jordägaren säga upp arrendatorn gäller 11 kap 5 § jordabalken som ett grundläggande skydd för arrendatorn avseende ersättning, under vissa premisser. Observera att dessa ersättningsbestämmelser även gäller ifall jordägaren kräver "oskälig" arrendeavgift. Vad som är en skälig arrendeavgift för förlängning av arrendet stipuleras lite tydligare i 11 kap 5a § jordabalken. Observera också att om arrendatorn vill göra några förändringar i en förlängning av arrendeavtalet, ska han inom 2 månader hänföra tvisten till arrendenämnden för medling enligt 11 kap 6 a § jordabalken. Bestämmelse om detta finns också i arrendeavtalet, klausul 7.4.

Viktiga bestämmelser för arrendeavtalet är också förverkandebestämmelserna i klausul 9. Denna klausul hänvisar till de allmänna bestämmelserna om arrende i 8 kap jordabalken. Observera att om jordägaren försöker få till stånd ett förverkande av arrendestället så kan du undersöka praxis kring 8 kap 23 § 2 st. jordbalken som lyder: "Arrenderätten är icke förverkad, om det som ligger arrendatorn till last är av ringa betydelse." En väldigt viktig bestämmelse som ger dig juridisk legitimation till ett försvar om jordägaren anför en förverkandeomständighet är 8 kap 24 § som handlar om rättelse innan jordägaren gjort bruk av sin rätt att säga upp avtalet. Då kan arrendatorn inte därefter skiljas från arrendestället på de grunder som anges i 8 kap 23 § punkt 1-3. Du ska också ha koll på att du inte kan skiljas från arrendestället på grund av dröjsmål vid betalning av arrendeavgiften om arrendeavgiften betalas senast tolfte vardagen från uppsägningen, se 8 kap 25 § jordbalken. Klausul 9 i avtalet hänvisar till alla dessa bestämmelser.

Anläggningsarrende

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ där vår expertjurist hjälper dig att utforma avtalet så det passar din situation. Väljer du endast mall får du tillgång till den direkt vid köpet.

Beställ snabbt och enkelt med ett kortköp. Önskar du faktura? kontakta oss här.

12Välj mall eller skräddarsytt3Betala med kort

Beställ mallen här

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.

Har du en fråga om avtalsmallen? Tveka inte att höra av dig!

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.