Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Anläggningsarrende mall

Dela artikeln
måndag, 01 oktober 2018 0

Anläggningsarrende mall

Det finns 4 typer av arrenden – jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Den mall som vi behandlar här kallas – anläggningsarrende.

Ett avtal om anläggningsarrende uppkommer genom att en jordägare och en arrendator ingår ett skriftligt avtal. Reglerna om anläggningsarrende är till stor del dispositiva. När en regel är dispositiv är parterna fria att avtala något annat än det som står i lagen. Känner ni att vår avtalsmall inte är i enlighet med de villkor ni önskar bör ni därför antingen läsa igenom jordabalkens 7:e, 8:e och 11:e kapitel i kombination med vägledning från arrendenämndens hemsida. Eller så kontaktar ni en jurist.

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Observera! Den mall som är upplagd här om anläggningsarrende måste givetvis i vissa delar fyllas i avseende sakomständigheterna i det specifika arrendet. Ni vill möjligtvis även ha specifika bestämmelser som är unika i det aktuella arrendet. När ni inför sådana bestämmelser i mallen, kontrollera alltid med lagen eller med jurist, så att det inte går emot tvingande lagregler i jordabalken.

Anläggningsarrende - definition

En upplåtelse av jord räknas som anläggningsarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Jordägaren och arrendatorn har ingått ett skriftligt avtal om upplåtelse av jord för annat ändamål än jordbruk.
 • Arrendatorn har rätt att för förvärvsändamål bygga eller ha kvar en eller flera byggnader på arrendestället.
 • Byggnaden eller byggnaderna är inte endast av ringa betydelse för verksamheten.
 • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för upplåtelsen.
 • Arrenderätten är inte upplåten på arrendatorns livstid eller på kortare tid än ett år.

Följande exempel räknas normalt som anläggningsarrende:

 • bensinstation
 • kommersiellt driven skidanläggning
 • fabrik
 • lagerhus
 • vindkraftpark
 • kommersiellt driven marina

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Välj kommun från listan