av Redaktionen
Redaktionen
15 följer
19 följare
46 foruminlägg
1174 artiklar

Förlikningsavtal mall

Istället för att gå till domstol går det att lösa en tvist genom att skriva ett avtal. Fördelarna kan vara många; bland annat besparing av tid och pengar, men även minskad negativ publicitet. Om ni har kommit överens i en förlikning är det viktigt att detta skrivs ned i ett förlikningsavtal. Använd då denna mall.

Följande omständigheter kan medföra att en förlikning är intressant mellan parterna:

1. Våld eller hot har förekommit mellan parterna.
2. Bevisupptagning erfordras.
3. Preskription är nära förestående.
4. En av parterna riskerar att bli insolvent.
5. Parterna önskar ett prejudikat.
6. Frågan är av enkel beskaffenhet.
7. Frågan är komplex.
8. Det är nödvändigt för någon av parterna att processen handläggs
skyndsamt.
9. Mycket står på spel.
10. Rättsläget är fullkomligt klart.
11. Det finns risk för etiska komplikationer.
12. Part har investerat mycket i tvisten.
13. Part saknar ombud.

Förlikningsavtal

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ, där mallens skapare jurist John Knutsson hjälper dig att utforma avtalet så det passar er situation.

Beställ enkelt med ett kortköp genom att klicka på knappen här under. Önskar du faktura kan du kontakta oss här.

12Välj mall eller skräddarsytt3Betala med kort

Beställ mallen här

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.

Är du medlem i Företagande-Plus får du 30% rabatt på mallen och 15% rabatt på den skräddarsydda.

Förlikningens syfte

Parterna är fria att genom avtal skapa en lösning på tvisten som passar dem och behöver inte sträva efter att lösningen ska vara överensstämmande med gällande rätt. Med förlikning menas ett avtal som reglerar hur det tvistiga förhållandet mellan parterna slutligen ska lösas. Det är lätt att föreställa sig ett förlikningsavtal som en kompromiss där båda parterna gjort ömsesidiga eftergifter. Förlikningen kan dock lika gärna bestå i att ena parten helt efterger sitt anspråk eller bekräftar motpartens.

Utanför domstol

Parter kan utanför domstol själva reglera sina dispositiva tvister genom förlikningsavtal och däri reglera det tvistiga mellanhavandet för framtiden. Detta avtal är civilrättsligt bindande för parterna som vilket annat avtal som helst. Om tvisten anhängiggjorts vid domstol kan parterna likväl välja att själva reglera tvisten i ett sådant avtal med samma civilrättsliga verkan.

Förlikning under domstolsprocess

Förlikning som parterna ingått under domstolsprocess kallas processförlikning. Genom processförlikningen reglerar parterna själva tvistens lösning och väljer därmed bort domstolens rättsliga avgörande. Även om lagtexten inte uttryckligen stadgar detta förutsätter bestämmelserna att parternas mellanhavanden därmed är avgjorda och att målet därmed ska avskrivas. Det ligger inbäddat i processförlikningens natur att parterna därmed anser att tvisten är avgjord.
Processförlikningen måste ha tillkommit under tiden tvisten varit föremål för domstols handläggning. Därför kan inte en förlikning som parterna tecknat långt innan domstolens handläggning utgöra en processförlikning. Processförlikningen kan bestå i att part helt medger motpartens ståndpunkt. Därvid är inte sagt att ena parten genom att medge motpartens ståndpunkter ensidigt kan åstadkomma en processförlikning. För att förlikningen ska komma tillstånd krävs ömsesidiga viljeyttringar från båda parter.

Praktisk information kring förlikningar

Parterna kan förlikas när som helst under domstolsgången, inbegripit förhandling i överrätt. Vidare kan förlikning ske både inför och utom rätta. Parter som förlikts utanför domstolen bör underrätta rätten om detta som då kan avskriva målet. Båda parterna kan begära att målet avskrivs. Närmast till hands är väl att käranden gör detta och därmed tar tillbaka sin talan. Det är tämligen vanligt att båda parter helt enkelt inte inställer sig till förberedelsesammanträde eller huvudförhandling sedan de förlikts. Målet ska även i detta fall avskrivas och effekten blir densamma som om förlikningen anmälts.

Förlikningsavtalets juridiska verkningar

När parterna på egen hand avgör sina tvister genom att förlikas är det viktigt att komma ihåg att de gör detta avtalsvägen. Förlikningsavtalet har samma rättsliga effekt som alla andra avtal. Som vid all annan avtalsskrivning bör förlikningsavtal vara formulerade på ett tydligt och konkret sätt för att undvika tolkningstvister och missförstånd. Detta blir än viktigare när avtalet ska stadfästas. Även avtal som inte görs direkt verkställbara bör utformas så att avtalets konsekvenser är lätta att överskåda och efterlevnaden av avtalet kan sanktioneras.

Enligt RB 17 kap. 6 § kan rätten, om båda parter önskar detta, stadfästa förlikningen genom dom. Lagtexten ger direkt uttryck för att det är möjligt att stadfästa förlikningen då förlikningen träffats innan huvudförhandlingen, men domstolen kan också meddela en stadfästelsedom när parterna förliks på ett senare stadium av processen. Stadfästelse är möjlig både då parterna förliks inför domstolen och då förlikningen åstadkommits utan domstolens översyn.
Stadfäst förlikning är verkställbar på samma sätt som tvistemålsdomar i övrigt. Enligt lagtextens ordalydelse är det förlikningen inte stadfästelsedomen som utgör exekutionstitel.

Förlikningsavtal

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Vill du spara tid och få hjälp är den skräddarsydda mallen ett bra alternativ, där mallens skapare jurist John Knutsson hjälper dig att utforma avtalet så det passar er situation.

Beställ enkelt med ett kortköp genom att klicka på knappen här under. Önskar du faktura kan du kontakta oss här.

12Välj mall eller skräddarsytt3Betala med kort

Beställ mallen här

Obs: Beställer du endast mall laddas den ner automatiskt till din dator. Om du väljer skräddarsydd mall så kontaktar vi dig snarast möjligt för upprättande av avtalsmallen.

Är du medlem i Företagande-Plus får du 30% rabatt på mallen och 15% rabatt på den skräddarsydda.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.