Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Leasingavtal mall - finansiella och operationella

Dela artikeln
tisdag, 02 oktober 2018 0

Leasingavtal mall

Ett leasingavtal innebär att någon får en rättighet att använda en tillgång som ägs av någon annan i utbyte mot betalning. Man skiljer dock mellan finansiella och operationella leasingavtal. Man kan förenklat säga att finansiella leasingavtal har karaktären av avbetalningsköp. Äganderätten kan slutligen övergå till leasetagaren, men den behöver inte göra det. Operationella leasingavtal kan karaktäriseras som hyresavtal. Vi har tagit fram fyra olika typer av leasingavtal, både avseende huvudkontrakt och tillhörande allmänna villkor.

OBS: Dessa leasingavtal består av huvudkontrakt samt allmänna villkor som tillhör avtalet - du behöver båda.

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Skillnaden mellan finansiella och operationella leasingavtal

Man kan förenklat säga att finansiella leasingavtal har karaktären av avbetalningsköp. Äganderätten kan slutligen övergå till leasetagaren, men den behöver inte göra det. Operationella leasingavtal kan karaktäriseras som hyresavtal.

När du ska välja finansiellt eller operationellt leasingavtal

Om du ska använda ett finansiellt eller ett operationellt leasingavtal kan övervägas utifrån olika perspektiv. Leasegivaren hyr ut sina objekt med leasing för att företagaren inte vill eller kan binda sitt kapital till ett kontantköp. Beroende på kostnader, typ av objekt och kund önskar dock vissa ha möjligheten att slutligen överta objektet – finansiell leasing, medan andra enbart vill hyra det och sedan återlämna det – operationell leasing.

Företagaren som erbjuder sina kunder leasing anpassar sig därför efter situationen, efter den specifika efterfrågan, för att tjäna pengar på sina objekt i högre omfattning än vad som annars hade varit möjligt på grund av leasetagarens ekonomiska situation/planering. Således får näringsidkaren en större kundgrupp än vad som annars hade varit möjligt.

Vad gäller finansiell leasing siktar det till att överföra nyttjanderätten till ett objekt under hela dess ekonomiska livslängd. Det är en alternativ finansieringsform och företagaren som gör avvägandet om finansiering bör väga argument för kontantköp och avbetalningsköp som motpoler. Vanligtvis är avtalet ouppsägbart under grundperioden.

Operationell leasing har istället för finansiering, som syfte att ett företag skall ha tillgång till modern utrustning och att de inte skall behöva stå för underhåll själva. Vanligtvis står alltså leasegivaren för underhållskostnader och andra löpande utgifter. Denna typ av leasing är oftast uppsägbar och löper oftast under en kortare tidsperiod än vad som är fallet vid finansiell leasing.

Anledningen till att hyresperioden skiljer sig mellan finansiell och operationell leasing är för att leasegivaren inom den finansiella leasingen har sin investering garanterad då avtalsperioden bestäms för att objektet skall vara återbetalt vid avtalets utgång. Operationell leasing går att jämföra med traditionell hyra med skillnaden att det är längre löptid för leasingavtalet än för hyresavtalet.

Juridiska principer leasingavtal

Leasingavtal är ett särskilt juridiskt institut i svensk rätt som aldrig har blivit lagstiftat. Man har istället att förlita sig på god sed som är utvecklat av marknadens parter och allmänna avtalsrättsliga och köprättsliga principer vid utformandet av leasingavtal. Leasingavtal är därför en ”hybrid” i det svenska rättssystemet, där principer måste tas från olika rättsinstitut och utvecklad praxis, god sed och analogiska tolkningar av lagar som kan tillämpas i olika delar. I vissa andra länder, som exempelvis USA, finns det redan en lag som reglerar området.

Detta kan därför leda till problem om man hamnar i en rättslig tvist. Vilka principer som är gällande mellan parterna behöver mot bakgrund av ovan sagda inte vara en självklarhet. Dock har vi genom våra leasingavtal på Företagande följt den sed som finns i branschen som har framställts av Finansieringsbolagens förening och i övrigt utvecklat våra leasingavtal utifrån sedvanliga avtalskonstruktioner.

I övrigt kan nämnas att har parterna skräddarsytt våra leasingavtal så att de vid tvist skulle kunna anses vara oskäliga, kan de angripas av 36 § avtalslagen. I övrigt gäller dock givetvis sedvanliga principer om att avtalskontrahenten ska ha blivit tillhandahållen och därför anses ha tagit del av alla bilagor till ett avtal, exempelvis allmänna villkor, för att de ska anses vara gällande och tillhörande huvudavtalet – leasingkontraktet. Det kan även nämnas att det är ytterst viktigt att avtal inte förändras på något sätt eller bilagor utformas på ett sätt som kan leda till tvetydigheter. Vid sådant fall finns särskilda regler om tolkningsdissens i avtalsrätten.

Skulle ni av någon anledning vilja förändra klausulerna i de mallar för leasingavtal och tillhörande allmänna villkor som vi har utformat, bör ni mot bakgrund av ovan sagda kontakta vår affärsjurist John Knutsson, så kan han lämna ett utlåtande över ifall det skulle stöta sig mot någon avtalsrättslig princip.

Redovisning av leasingavtal

Det enklaste är om du läser Skatteverkets korta förklaringar om detta ämne direkt på följande länk: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/

Där beskrivs hur leasingavtal ska redovisas hos leasegivaren respektive hos leasetagaren beroende på om det är finansiellt eller operationellt.

Fyra olika avtalskonstruktioner

Vi har utvecklat fyra olika typer av leasingavtal, både avseende huvudkontrakt och tillhörande allmänna villkor. Om ni läser igenom de allmänna villkoren så vet ni hur ni ska fylla i huvudkontraktet. De olika leasingavtalen är lika varandra i de flesta delar, men skiljer sig åt i vissa avseenden beroende på om det är ett operationellt eller ett finansiellt leasingavtal, vidare beroende på om avtalet är mellan näringsidkare eller mellan näringsidkare och konsument.

De fyra avtalskonstruktionerna är således följande:

1. Finansiellt leasingavtal mellan näringsidkare
2. Finansiellt leasingavtal mellan näringsidkare och konsument
3. Operationellt leasingavtal mellan näringsidkare
4. Operationellt leasingavtal mellan näringsidkare och konsument

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Välj kommun från listan