av Redaktionen
Redaktionen
15 följer
19 följare
46 foruminlägg
1188 artiklar

Nyckeltal är samlingsnamn på olika tal som används för att värdera och analysera ett företag. Dessa tal är viktiga för att kunna bedöma ett bolags ekonomiska situation och utvecklingsmöjligheter. De är också användbara i situationer för effektivisering och vad som kan förbättras i verksamheten t ex vid lagerhantering, personalhantering och investeringar.

Alla bolag redovisar sina resultat i kvantitativa termer, i form av resultat- och balansräkning. Men genom att kombinera de olika delarna av de ekonomiska rapporterna kan ny information skapas, som på ett mera fullständigt sätt belyser utvecklingen. Denna typ av nyskapad information kallas ”nyckeltal”, eftersom det utgör en ”nyckel” till att förstå företagets utveckling i helt andra dimensioner.

 

Till exempel kan två olika företags effektivitet jämföras, även om det ena företaget är dubbelt så stort som det andra, genom att man beräknar vinsten per investerad krona.

Begreppet nyckeltal kan definieras som:

  • Viktig ekonomisk information, beräknad från ett eller flera redovisningsvärden och/eller omräkningsfaktorer.
  • Viktigt befintligt värde från redovisningsrapporterna.

Syften med nyckeltalsanalys

Syftena med nyckeltalsanalys är flerfaldiga. De är av följande slag:

  • Analys av företagets status och utveckling – Det vanligaste syftet är att analysera det egna företagets status och utvecklingstrender. Med status avses i det sammanhanget nuvarande nivåer för effektivitet och lönsamhet samt den finansiella strukturen. Syftet här är dels att bevaka att företaget utnyttjar de investerade resurserna på ett effektivt sätt, dels att företagets finansiella struktur är i balans med resursbehov och marknadsförutsättningar.
  • Konkurrentanalys – Ett annat viktigt område för nyckeltalsanalys är en bevakning av likvärdiga konkurrenter för att söka fastställa företagets relativa utveckling. Hur ligger företaget till? Växer konkurrenterna mer än vi? Är de lönsammare? Utan kunskap om branschens normala nivåer kan heller inte realistiska mål för den egna verksamheten formuleras. Dessa jämförande analyser kallas för benchmarking.
  • Analys av kunder och leverantörer – Ett ofta eftersatt område är en analys av kunder och leverantörer. Företagets egen verksamhet är ju i högsta grad beroende av viktiga kunders utveckling av lönsamhet och betalningsförmåga, samt stabiliteten och priseffektiviteten hos leverantörerna. I synnerhet gäller detta när företaget ställs inför nya kunder och leverantörer, där en analys även kan bidra till att begränsa företagets risknivå.
  • Budgetmålsättningar – Baserat på den historiska utvecklingen och konkurrentanalyser kan nyckeltalen dessutom användas som målvärden i budgetar eller planeringsprocesser. Det är ju på detta sätt som verksamheten utvärderas i efterhand, varför målsättningen ur styrsynpunkt bör formuleras redan från början för att kunna förankras i organisationen.

14 vanliga nyckeltal

Här har vi samlat en rad artiklar där varje nyckeltal beskrivs med exempel hur du beräknar dem, alltså med formeln för uträkningen. När du själv vill få koll på och analysera hur ditt eller någon annans bolag ligger till kan du använda dig av dessa beräkningar.

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.