av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1217 artiklar

 

Här är första intervjun i serien Granskning av riksdagspartiernas företagspolitik. Vi har intervjuat Helena Lindahl, Centerpartiets näringspolitiske talesperson. Frågorna har vi ställt utifrån offentlig information. Vi har valt att dela upp Centerpartiets förslag utifrån tre kategorier: skatterregelförenklingar och övriga företagsfrågor.

Sammanfattning

Centerpartiet vill sammanfattningsvis genomföra följande förslag gentemot Sveriges företag:

Skatter

1. Minska skattebördan på arbete – öka skattebördan på miljöförstöring och konsumtion.
2. Bättre villkor för anställda som specialiserar sig – bl.a. sänkta marginalskatter.
3. Direkta och indirekta skatter ska sänkas och få ett tydligare uttryck.
4. Slopa momsplikten för mikroproducenter av förnybar el.
5. Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga.
6. Arbetsgivaravgifter för den först anställda bör slopas under två år.
7. Skatt på delägarskap och långsiktigt sparande bör bli mer gynnsamma.
8. Skatt på fåmansföretag för små och växande företag bör bli mer gynnsamma.
9. Det förstärkta jobbskatteavdraget ska gälla från och med det att man fyllt 64 istället för 65.
10. Alla som tjänar under 38 000 i månaden ska enbart betala kommunalskatt och skiktgränsen bör höjas till 443 800 kr.
11. Investeraravdrag – bl.a. bör avdragsrätten höjas från halva investeringen till hela.
12. Vid uppstart av företag ska beskattningen vara lägre i början.

Regelförenklingar

1. Enklare regler för kassaregister.
2. Snabbare söka tillstånd för verksamhet enligt miljöbalken.
3. Uppgiftslämning till myndigheter endast till ett ställe samt maxgränser för handläggningstider.
4. Enklare att beviljas F-skattesedel.
5. Öka förutsägbarheten och rättssäkerheten inom jordbrukssektorn.
6. Fler regler bör införas om vägning av fördelar respektive nackdelar ifall en regel ska få lov att vara kvar.
7. Förenkling av 3:12 regelverket.
8. Minska regelkrånglet genom att exempelvis vissa tillståndsansökningar automatiskt godkänns om de inte behandlas inom en viss tid.

Övriga företagsfrågor

 

1. Förbättrat företagsklimat för innovativa företag.
2. Förbättrade förutsättningar för människonära tjänster.
3. Större fokus på nya branscher.
4. Ökade satsningar på teknisk infrastruktur.
5. Reformera LAS så att kompetens och inte anställningstid blir avgörande vid uppsägning.
6. Sjuklönereglerna får inte bli en stoppkloss i arbetslivet, reglerna bör därför kontinuerligt ses över.
7. Sänka aktiekapitalet i ett AB till 25 000 kr.
8. Staten bör bidra med större riskkapital till privata investeringar – s.k. fond-i-fond lösningar.

De fullständiga svaren från Centerpartiet finns nedan.

[sexypolling id="1"]

Hela intervjun med Helena Lindahl, Centerpartiets näringspolitiske talesperson

 

1. Exakt vilka regler skall ni införa för att Sverige ska vara världens bästa land att starta och driva företag i?

- För det första måste det bli billigare att anställa, där skattebördan på sikt skiftas från arbete till miljöförstöring och konsumtion.

- För det andra måste det löna sig bättre för anställda att specialisera sig, då det är avgörande för näringslivets konkurrenskraft, bland annat genom att marginalskatterna sänks genom att brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs.

- För det tredje måste klimatet för entreprenörer, som omvandlar nya idéer till nya företag, förbättras.

- För det fjärde bör människonära tjänster, exempelvis inom besöksnäringen och välfärden, ges förutsättningar att växa och utvecklas då de i många fall erbjuder värdefulla ingångsjobb för bland andra ungdomar och nyanlända.

- För det femte måste vi öppna upp nya branscher för jobbskapande.

- För det sjätte krävs en infrastruktur som gör att den tekniska utvecklingen kommer hela landet till del. Så ser vi till att gamla jobb som försvinner ersätts av ännu fler nya jobb.

2. Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Det finns stora och dolda kostnader för jobbskaparna i form av regelkrångel, som kostar såväl tid som pengar att hantera. Centerpartiet vill aktivt arbeta för att varje regelverk som påverkar företagare ska vara ändamålsenligt och enkelt. Det ska vara lätt för företagare att göra rätt. Företagare ska kunna ägna tid åt att skapa tillväxt och nya jobb istället för att fylla i blanketter. Många regler är onödiga och dyra, både för företagen men också för samhället. Vi ser ett stort behov av att minska på företagens regelbördor och istället fokusera på deras möjligheter att utveckla sitt företag.

3. Vilka regler vill ni förenkla? Var mer konkreta.

Vi tycker det är viktigt med ett generellt regelförenklingsarbete inom alla områden.

- Men för att nämna några exempel så vill vi reformera LAS så att kompetensen och inte anställningstid blir det viktiga vid en eventuell uppsägning.

- Vi vill också att direkta och indirekta skatter och avgifter ska sänkas och tydliggöras. Med mer transparens blir debatten om vad som är rimliga skatte- och avgiftsnivåer mer rättvisande.

- Vidare måste det bli enklare att beviljas F-skattsedel och vi vill se över nya former för detta, vi kallar det för C-skattsedel. Utgångspunkten generellt ska vara att myndigheter ska underlätta, inte försvåra, för människor som vill starta företag.

- För att stötta företagare i uppstartsfasen är det också viktigt att skatten på de första intjänade kronorna är låg.

- Dagens regler för kassaregister är ett annat exempel som gör det onödigt krångligt för ambulerande handlare att bedriva verksamhet, bland annat på marknader. Vi anser att kraven tydligare måste anpassas till småföretagarnas verklighet och reglerna bör ses över.

- Vi vill också att det ska gå snabbare att söka tillstånd för att få etablera en verksamhet enligt miljöbalken. Du ska inte behöva vänta i flera år på att få sätta igång.

- Vi anser också att uppgiftslämning till myndigheter bara ska behöva lämnas till ett ställe och att man generellt sett måste sätta en maxgräns för handläggningstider som fördröjer företagare att bedriva eller starta sin verksamhet.

- Ett exempel inom miljöområdet är att vi vill underlätta för mikroproducenter av förnybar el, bland annat genom att slopa momsplikten för dessa producenter.

- Inom jordbrukssektorn vill vi också se över regelverket för att minska den byråkratiska belastningen och öka rättssäkerheten och förutsägbarheten utan att försämra den svenska djurvälfärden.

- Fler regler bör ges så kallade solnedgångsklausuler, som innebär att en regel ges ett slutdatum vid vilket det måste visas att dess fördelar fortsatt överstiger dess nackdelar för att regeln ifråga ska få vara kvar.

- Det är också viktigt att Alliansregeringens satsning på ”en dörr in” färdigställs.

4. Hur avser ni reglera sjuklönen och arbetsgivaravgifterna?

Nyligen har sjuklönen reformerats genom att Alliansens förslag om ett nytt högkostnadsskydd införts. Vi behöver kontinuerligt se över så att inte regelverket kring sjuklön blir en stoppkloss i jobbskapandet.

Vi vill återinföra nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga till de nivåer som gällde i
maj, juni och juli 2015.

För att underlätta för småföretagare att anställa sina första medarbetare behöver detta avspeglas bättre i beskattningen. Centerpartiet vill därför att arbetsgivaravgiften för den först anställda slopas under två år. Det ger fler företag möjlighet att anställa en första person, vilket i sin tur sänker tröskeln att anställa ytterligare.

5. Vad menas med att uppgifterna bara ska behöva lämnas på ett ställe?

Precis vad det låter som. En enskild myndighet ges ett helhetsansvar för att handlägga exempelvis tillståndsärenden, för att underlätta för den eller de som söker tillstånd genom att dessa enbart behöver ha kontakt med en myndighet. Därtill bör en digital tjänst, ”en dörr in”, där företag bara behöver lämna uppgifter till statliga myndigheter en gång på ett ställe, införas.

6. Utveckla gärna det med delägarskap? Hur skulle man göra det enklare?

Skatt på delägarskap och långsiktigt ägande bör reformeras för att gynna det personliga ägandet. Beskattningen av fåmansbolag måste bli mer gynnsam för små och växande företag. Personalens långsiktiga direkta ägande och risktagande i det egna företaget kan inte beskattas högre än passivt fondsparande.

7. Hur avser ni reformera beskattningen på delägarskap?

Skatten bör lättas på delägarskapet för dem som avstår lön för sitt arbete för att omvandla till ett risktagande genom långsiktig kapitalinsats i företaget, så kallade personaloptioner.

8. HUR skulle ni förbättra 3:12 reglerna? Hur skulle dessa regler uppmuntra små företag?

Vi vill ersätta 3:12-reglerna med ett enklare system. Dagens 3:12-regler som bestämmer hur stor del av ett företags vinst som beskattas som inkomst av tjänst respektive som kapital är för krångliga. Centerpartiet vill tvärtom förenkla regelverket och ämnar återkomma i kommande budgetmotioner med förslag om detta.

9. Vilka skattesänkningar som vänder sig mot privatpersoner skulle ni införa?

För Centerpartiet är det prioriterat att gradvis göra marginalskattekurvan mindre brant. Centerpartiet föreslår som ett första steg att skiktgränsen för statlig inkomstskatt höjs, så att alla som
tjänar under 38 000 kronor per månad enbart behöver betala kommunal inkomstskatt och att
skiktgränsen 2016 blir 443 800 kronor.

Centerpartiet vill även gå vidare och sänka skatten för äldre som arbetar genom att sänka riktåldern för det förstärkta jobbskatteavdraget från 65 år till 64 år.

10. Hur skulle ni göra skattesystemet enklare och mer transparent?

Bland annat göra marginalskattekurvan mindre brant och reformera 3:12.

11. Hur mer exakt vill ni ändra på beskattningen vid generationsskiften?

Centerpartiet har ingen exakt modell i nuläget. Se fråga 8, vi ämnar återkomma i kommande budgetmotioner.

12. Hur stort skall aktiekapitalet vara i ett AB?

Centerpartiet vill sänka kravet på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kronor.

13. Hur mycket och under vilka förutsättningar skulle man kunna få statligt riskkapital?

Centerpartiet har i nuläget inget förslag på att ändra de övergripande riktlinjerna. För Centerpartiet är det viktigt att statligt riskkapital är tillgängligt i hela landet och värnar därför exempelvis Inlandsinnovations fortsatta verksamhet.

14. Hur skulle investeraravdraget se ut? Hur mycket skulle det breddas och fördjupas?

Centerpartiet vill höja avdragsrätten från hälften till hela investeringen. Därtill bör taket för investeringar höjas från 1,3 till 3 miljoner kronor. Centerpartiet menar att det finns anledning att se över om regelverket för investeraravdraget kan förenklas inom ramen för nuvarande lagstiftning.

15. Vad menar ni med fond-i-fond lösningar?

Centerpartiet ser positivt på ett ökat samarbete mellan privat och offentligt riskkapital. Det statliga
riskkapitalet bör i högre grad komplettera det privata genom att ”toppa upp” privata investeringar.
Detta bör exempelvis ske genom så kallade fond-i-fond-lösningar, där statligt riskkapital investeras i en mångfald av privata riskkapitalfonder som, utifrån givna direktiv, står för de konkreta
investeringsbesluten. På så vis ökas tillgången till kapital, samtidigt som riskerna sprids och effektiviteten ökar.

16. Övriga områden som ni avser förbättra för Alla företag?

Nya reglers effekt på företagens kostnader bör alltid utredas grundligt. Centerpartiet vill införa ett krav på ”en regel in – en regel ut”. Nya regler som innebär ökade kostnader bör kombineras med regelförenklingar som minst kompenserar dessa kostnadsökningar. Vi anser också att fler regler bör ges så kallade solnedgångsklausuler, som innebär att en regel ges ett slutdatum vid vilket det måste visas att dess fördelar fortsatt överstiger dess nackdelar för att regeln ifråga ska få vara kvar.

Det är högst rimligt att utvärdera regler för att se huruvida dess syfte är uppnått eller inte, och till vilket pris. På så sätt kan en kontinuerlig utvärdering och rensning ske av regler som innebär orimliga kostnader för företagen – och dessutom inte heller bidrar till dess syfte.

Alla kommuner behöver arbeta målmedvetet med att minska det lokala regelkrånglet. Det kan bland annat göras genom att vissa tillståndsansökningar automatiskt ska godkännas om de inte behandlas inom en viss tid. Det är också viktigt att i större utsträckning mäta och jämföra regelkrånglet mellan kommuner, för att underlätta för kommunerna att lära av varandra.

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.