Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Olika principer i bokföringen

Dela artikeln
onsdag, 27 augusti 2014 0

I bokföringen så finns det inte bara många lagar och regler som styr hur bokföringen och redovisningen ska gå till utan det finns även en hel del olika principer som man bör ta hänsyn till. Dessa har funnits med i utvecklingen av bokföringen och har stor betydelse i hur branschen fungerar. Här har vi listat några av dessa och vad de innebär.

Enhetsprincipen

Enhetsprincipen innebär att en redovisningsenhet ska vara skild från andra enheter. I en enskild firma innebär det att företagets redovisning skall vara skild från den privata ekonomin och händelser i den privata ekonomin ska inte inkluderas i företagets redovisning. Principen gäller även i koncerner då koncernredovisningen görs för en koncern som i sin tur utgör en redovisningsenhet som inkluderar flera enskilda företag. I företag som har flera filialer eller koncerner ska varje filial eller koncern redovisas var för sig.

Jämförbarhetsprincipen

Jämförbarhetsprincipen innebär att man helst ska använda sig av samma redovisningsprinciper varje år för att göra det så enkelt som möjligt att jämföra resultaten och nyckeltalen för vardera år med varandra. Skulle företaget vilja byta och följa andra principer så bör man enligt jämförbarhetsprincipen räkna om tidigare års resultat och andra nyckeltal till de principer som man vill följa så att man även efter bytet kan jämföra siffrorna.

Kontinuitetsprincipen

Kontinuitetsprincipen är väldigt enkel och innebär att man i balansräkningen ska kunna koppla ihop olika år med varandra. Det gör man enkelt genom att ta den utgående balansen i balansräkningen år 1 och sätta in den som ingående balans år 2.

Matchningsprincipen

Matchningsprincipen innebär i korthet att man i ett företag antar att kostnader uppstår för att man ska kunna förvärva intäkter. Alltså matchas kostnader mot intäkter vilket bland annat har betydelse när man bokför varulager och kostnad för sålda varor.

Post för post principen

Post för post principen innebär att man inte bör bunta ihop flera fakturor på samma verifikation utan man ska istället bokföra dem var för sig. Det betyder helt enkelt att de ingående delarna i en redovisningspost alltid ska värderas och bokföras var för sig. Exempelvis ska alla obetalda fakturor i posten kundfordran bokföras var för sig och inte tillsammans.

Väsentlighetsprincipen

Väsentlighetsprincipen innebär att allt man bokför ska vara väsentligt och att man därmed inte behöver lägga ner allt för mycket tid och arbete på obetydliga poster och värden i bokföringen. Detta har betydelse för klassificering av affärshändelser och periodisering.

Fortlevnadsprincipen

Fortlevnadsprincipen innebär att ett företag förväntas leva och fortsätta sin verksamhet för evigt. Att man förväntar sig att företaget ska överleva och frodas är för att man ska kunna värdera tillgångar och skulder på rätt sätt. Skulle inte principen gälla så skulle man istället få värdera tillgångarna och skulderna till försäljningsvärden (likvidationsvärden).

Försiktighetsprincipen och lägsta värdets principen

Försiktighetsprincipen innebär att försiktighet skall iakttagas vid värdering av tillgångar då den inte får bygga på alltför osäkra antaganden. Anskaffningsvärdet ligger ofta till grund för värdering av tillgångar. Enligt försiktighetsprincipen är nedskrivningar av tillgångar okej men det är svårare att motivera uppskrivningar av tillgångar.

Lägsta värdets principen har sin grund i försiktighetsprincipen och innebär att omsättningstillgångar bör värderas till det lägsta av det verkliga värdet och anskaffningsvärdet.

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan