Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Steget från individuell coachning till coaching av grupper

Dela artikeln
tisdag, 20 mars 2012 0

I dag coachar chefer själva sina medarbetare, och det är helt legitimt att gå till en professionell coach för att få hjälp med att frigöra och utveckla sin potential. Många har insett att de inte behöver ha problem för att söka hjälp med att utvecklas!

I framtiden kommer fler och fler att förstå att detta även gäller för grupper. Det kommer att bli lika vanligt att arbeta med att coacha grupper mot deras mål, som det i dag har blivit att coacha enskilda individer.

Skillnaden mellan att coacha enskilda individer och att coacha grupper är att du i individuell coachning arbetar med individen i fokus, medan du när du coachar en grupp har gruppen i fokus. Det medför att du måste engagera alla i gruppen och se vad som händer med var och en. Gruppen är inte starkare än dess svagaste länk. Vad som händer i gruppen är lika viktigt, som vad som händer med personerna som ingår i gruppen. För att förstå det som händer i gruppen behöver du ha kunskap om grupprocesser och grupproller.

När du coachar grupper är det viktigt att stanna upp mellan varven och stämma av att alla är med på tåget. Det är viktigt att samtliga i gruppen har förtroende för att du kan hantera situationen. Om det inte känns bra, måste du göra gruppen uppmärksam på att det är något som inte stämmer. Gruppen sitter med svaret! De har ansvaret för det egna lärandet och engagemanget.

Det finns en skillnad mellan individuell coachning i grupp och gruppcoachning

Individuell coachning i grupp sker när flera personer ingår i en coachningsgrupp. Gruppens enda mål är att varje individ ska uppnå sina individuella mål.

Arbetet i gruppen utgår då från varje deltagares unika situation, personliga mål, genomförande och resultat. Personerna som ingår i gruppen kan bli coachade antingen enbart av coachen eller av både coach och övriga medlemmar i gruppen.

Den som deltar i individuell coachning i grupp har möjlighet att utvecklas både när hon blir coachad och när hon lyssnar och reflekterar över vad som sägs när andra i gruppen blir coachade. Exempel på sådana grupper är hälsogrupper och chefsgrupper.

Gruppcoachning däremot sker när en grupp personer deltar i coachning för att gruppen som helhet ska uppnå gemensamma mål. Gruppens mål och vägen mot att nå dem är överordnat varje ingående individs mål och utveckling.

Gruppcoachning handlar om att sätta igång en lär- och utvecklingsprocess som bygger på övertygelsen att gruppen som coachas själv har de resurser som bäst lämpar sig för att utveckla gruppen, det vill säga att svaren finns inom gruppen. Gruppen ska ha en gemensam riktning mot gemensamma mål och genom att använda sig av gruppens möjligheter kan de ta sig förbi hinder. Gruppen står i förgrunden och individen i bakgrunden. Gruppcoachen söker lösningar med hela gruppen i fokus. Gruppen betraktas närmast som en individ. För gruppen innebär gruppcoachningen också förbättrad kommunikation och tillit mellan gruppmedlemmarna. Det beror på att gruppens medlemmar är fokuserade på gruppens mål och hur gruppen ska nå dit. Gruppens energi riktar sig mot mål och lösning.

Vem kan coacha en grupp?

Det finns fördelar och nackdelar både med att som ledare själv coacha gruppen och att ta in en extern gruppcoach. Fördelen att som ledare själv coacha gruppen är att Du mellan gruppcoachningstillfällena har större möjlighet än en extern gruppcoach att följa upp gruppdeltagarnas hemuppgifter och stödja gruppens utveckling i vardagen. Arbetsgruppen kan ses som ett system och det är lättare att skapa bestående beteendeförändringar om alla delar i systemet samtidigt arbetar med sina förändringar. Nackdelen kan vara att du som ledare har en gemensam historia med gruppen och har olika relationer till gruppens medlemmar, vilket kan hindra Dig att fullt ut anta gruppcoachrollen.

Den stora fördelen med att ta in en extern handledare är att han eller hon har bred kunskap om andra organisationer och är van att arbeta med att coacha grupper, är opartisk och dessutom säkerligen vågar uttrycka det som ingen internt i organisationen vågar säga (djävulens advokat). Oavsett om Du tar in en extern coach eller coachar gruppen själv är kompetensen och förmågan att bygga förtroende det som är mest värdefullt.

Varför det är viktigt att coacha arbetsgruppen?

En av de vanligaste modellerna för gruppdynamik är FIRO-modellen (fundamental interpersonal relations orientation) som utvecklades av den amerikanske psykologen Will Schutz. Enligt modellen genomgår en grupp tre huvudfaser – tillhöra, rollsökning och öppenhet – under sin utveckling mot enighet och effektivitet. Faserna kännetecknas av gruppmedlemmarnas vilja att tillhöra gruppen, finna sin roll i den och att öppna sig för varandra. Dessa tre huvudfaser upprepar sig den tid gruppen består. En grupp som befinner sig i fasen öppenhet är cirka nio gånger effektivare än en grupp som befinner sig i fasen tillhöra. Det finns med andra ord en stor utvecklingspotential i grupper!

Det coachande ledarskapet är här för att stanna. För att öka lönsamheten och motivera medarbetarna måste framtidens ledare arbeta coachande, det vill säga med processer för att frigöra och utveckla medarbetarnas egen potential. Eftersom coachning i många fall har visat sig vara en mycket framgångsrik metod för enskilda individers utveckling är det nu dags att överföra den kunskapen även i arbetet med utveckling av grupper.

Välj kommun från listan