Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Varför startar man ett holdingbolag?

Dela artikeln
måndag, 27 juni 2011 0
Varför startar man ett holdingbolag?

Holdingbolag är ett företag vars huvudsakliga kommersiella syfte ligger i att ha ett långvarigt intresse i en eller flera juridiskt oberoende företag. Holdingbolaget äger aktier och är delägare i dessa bolag som kallas dotterbolag och syftet är bland annat att ha kontroll över dem.

Ett holdingbolag är som nämnt ett bolag vars huvudsakliga kommersiella syfte ligger i ha ett långvarigt intresse i en eller flera juridiskt oberoende företag. Ett svenskt AB kan t.ex. fungera som ett holdingbolag för detta syfte, liksom motsvarande bolagsform i andra stater. Frågan är vilken stat som har de förmånligaste skattereglerna för ett visst företag och om företaget kan dra nytta av dem. Det övergripande svaret till varför företag startar holdingbolag eller placerar sitt moderbolag (holdingbolag) i ett skatteparadis är att de vill tjäna pengar på det, på ett lagligt sätt eller på ett olagligt sätt.

Det finns en mängd faktorer att titta på för att se om ett visst företag tjänar på att ha ett holdingbolag och var det ska placeras. Är dessa faktorer till företagarens fördel ekonomiskt, är detta för många en stark drivkraft till att starta ett holdingbolag.

Olika företagare drar nytta av olika skatteregler och skattestrategier. Allt beror på hur den enskilda verksamheten ser ut ekonomiskt sett och var i världen verksamheten är placerad. Holdingbolagsländer har ingått skatteavtal med olika innehåll beroende på vilket land avtalet ingåtts med. Hur skatteavtalen ser ut mellan verksamhetslandet och holdingbolagslandet kan vara av avgörande betydelse.

Holdingbolagsplacering handlar i allmänhet om hur vissa skatteregler behandlas i holdingbolagsstaten, hur skattereglerna modifieras i skatteavtalen i förhållande till verksamhetslandet, och vilka skatteregler verksamhetslandet har, för att finna gynnsamma regler i vissa skatteområden som kan leda till ekonomisk vinning för den verksamhet man driver.9

Följande är de skatteområden som kan beaktas vid holdingbolagsplacering:

1. Skattebefrielse för utdelningar och kapitalvinster på aktier (och villkoren för att ta del av dessa undantag).
2. Ingen eller låg källskatt på ingående och utgående utdelningar och likvidationsutdelning.
3. Ingen stämpelskatt på kapitaltillskott
4. Ingen eller begränsade eget kapital/skuld restriktioner (ej underkapitalisering)
5. Begränsade skatteflyktsregler
6. Ingen CFC lagstiftning (CFC-Controlled Foreign Corporation)
7. Fördelaktiga skatteavtal mellan holdingbolagsstaten och de stater man driver verksamhet i eller ämnar driva verksamhet i.
8. Avdrag för goodwill och värdeminskning på det nuvarande värdet av tillgångarna
9. Ingen uttagsbeskattning
10. Fördelaktig momsbeskattning
11. Låg beskattning av anställda
12. Låg bolagsskattesats
13. Attraktivt investeringsklimat
14. Ingen s.k. ”exit taxation”
15. Ingen källskatt på räntebetalningar
16. Låg beskattning av ränteintäkter
17. Ingen valutakontroll10

Andra faktorer som kan övervägas är icke skattemässiga faktorer såsom:

1. Regeringens attityd mot utländska investerare
2. Infrastruktur
3. Arbetskraft
4. Ekonomiska förhållanden
5. Politiska risker
6. Miljömässiga regler11

Det finns inget givet svar på vilka av alla dessa faktorer företag överväger när de startar holdingbolag. Därför finns det inte heller ett konkret svar på exakt vilka skatteregler som är motivet till varför företagare startar holdingbolag. Sammantaget handlar det dock om att få ekonomiska fördelar. Vilka skatteregler och skattestrategier i samband med holdingbolag som är i ett enskilt företags intresse att eftersöka för att möjligen skapa ett för företaget positivt skatteklimat är en bedömning som får göras från fall till fall. 

Vem startar ett holdingbolag?

Både nationella som internationella, småföretag, medelstora företag och stora företag, använder sig av holdingbolag. Holdingbolag startas i alla branscher, men enligt statistik från Tillväxtverket torde den vanligaste branschen för holdingbolagsuppstart vara olika typer av tjänsteverksamhet – speciellt konsultverksamhet.12

Läs fortsättningen om var/i vilka länder det är vanligt att starta holdingbolag

 

9 För mer information om hur man bedömer ett lands konkurrenskraft för holdingbolagsplacering se examensarbete av författaren till denna artikel, John Knutsson. Titel: ”Vilka faktorer gör Sverige konkurrenskraftigt som holdingbolagsland – En internationell jämförelse”, Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet
10 Eynatten, Wim, European Holding Company Tax Regimes: A Comparative Study, Eicke s. 144 och KPMG Internationella skattehandboken 2007, Köhlmark, Anders & Källqvist, Jan s. 293 För mer information om betydelsen av vissa begrepp, se s. 9 f. i examensarbetet i fotnot 9.
11 s. 144 Eicke
12 Publikation 2009 ”Utländska företag”, Tillväxtanalys – myndighet för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Välj kommun från listan