Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Bokföra årets vinst eller förlust

Dela artikeln
fredag, 04 juli 2014 0

Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår när årets kostnader har dragits av från årets intäkter. Årets resultat går att utläsa på både balans- och resultaträkningen. I balansräkningen är årets resultat tillgångar minus eget kapital och skulder och i resultaträkningen är årets resultat intäkter minus kostnader.

När resultatet är fastställt och man kan se om företaget gått med vinst eller förlust så ska det disponeras eller fördelas ut på en eller flera personer:

 • En enskild näringsidkare fördelar normalt resultatet till sig själv.
 • I ett handelsbolag eller ett kommanditbolag fattar delägarna ett gemensamt beslut om hur resultatet skall fördelas genom att innan upprätta ett kompanjonsavtal.
 • I ett aktiebolag fattas beslut om detta på den ordinarie årsstämman av aktieägarna.
 • I en ekonomisk förening fattas beslut om detta på den ordinarie föreningsstämman av medlemmarna.

Bokföring av årets resultat

Årets resultat bokförs som en sista verifikation under bokslutsarbetet. En vinst bokförs genom att man debiterar ett konto i kontogrupp 89** och att man krediterar ett eller flera konton i kontogrupp 20**. En förlust bokförs däremot genom att man krediterar ett konto i kontogrupp 89** och att men debiterar ett eller flera konton i kontogrupp 20**.

 • Kontogrupp 20**: Eget kapital
 • Kontogrupp 89**: Skatter och årets resultat

Exempel på bokföring av årets vinst i aktiebolag och ekonomisk förening

Ditt företag har i samband med bokslutsarbetet beräknat årets resultat efter skatt till 50000 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

8999

Årets resultat

50000

 

2099

Årets resultat

 

50000

Exempel på bokföring av årets förlust i aktiebolag och ekonomisk förening

Ditt företag har i samband med bokslutsarbetet beräknat årets resultat efter skatt till minus 150000 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

8999

Årets resultat

 

150000

2099

Årets resultat

150000

 

Exempel på bokföring av årets vinst i enskild firma

Ditt företag har i samband med bokslutsarbetet beräknat årets resultat efter skatt till 60000 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

8999

Årets resultat

60000

 

2019

Årets resultat

 

60000

Exempel på bokföring av årets förlust i enskild firma

Ditt företag har i samband med bokslutsarbetet beräknat årets resultat efter skatt till minus 100000.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

8999

Årets resultat

 

100000

2019

Årets resultat

100000

 

Exempel på bokföring av årets vinst i handelsbolag och kommanditbolag

Ditt företag har i samband med bokslutsarbetet beräknat årets resultat efter skatt till 300 000 kronor som fördelas på de tre ägarna i företaget.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

8999

Årets resultat

300000

 

2019

Årets resultat

 

100000

2029

Årets resultat

 

100000

2039

Årets resultat

 

100000

Exempel på bokföring av årets förlust i handelsbolag och kommanditbolag

Ditt företag har i samband med bokslutsarbetet beräknat årets resultat efter skatt till minus 300 000 kronor som fördelas på de tre ägarna i företaget.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

8999

Årets resultat

 

300000

2019

Årets resultat

100000

 

2029

Årets resultat

100000

 

2039

Årets resultat

100000

 

Årsbokslut eller årsredovisning

Efter årets slut ska man avsluta bokföringen med att antingen upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning. Vilken av dessa man kan upprätta beror på vilken sorts företag man har och hur stor omsättningen i bolaget är.

Årsbokslut

Årsbokslut kan enskilda näringsidkare med en omsättning på mindre än tre miljoner kronor upprätta. Dessa företag kan välja mellan att använda sig av K1-reglerna (förenklat årsbokslut), kontant- eller faktureringsmetoden. Ett årsbokslut består normalt av en balansräkning och en resultaträkning med tillhörande bilagor. De ska vara på svenska, dateras och skrivas under av bokföringsskyldig samt vara färdig senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Årsredovisning

En årsredovisning är till skillnad från ett årsbokslut en offentlig handling och ÅRL ställer olika krav på vad en årsredovisning ska innehålla för större och mindre företag. Större företag är företag vars rörelsetillgångar haft ett nettovärde som överstiger 1 000 basbelopp de senaste två räkenskapsåren eller där man i genomsnitt haft mer än 200 anställda under den tiden. Moderföretag i större koncerner räknas också som större företag.

En årsredovisning i ett större företag ska innehålla:

 • Förvaltningsberättelse och finansieringsanalys
 • Resultat- och balansräkning
 • Bruttoresultatet av oberoende rörelsegrenar
 • Storlek och förändringar i lagerreserv
 • Anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar m m på vissa anläggningstillgångar
 • Taxeringsvärdet för fastighet

De som inte uppfyller dessa krav räknas normalt som mindre företag. Deras årsredovisning ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning enligt reglerna om årsbokslut i BFL. Ett mindre företag behöver inte lämna uppgifter om privata tillgångar och skulder, redovisa storlek och förändring av lagerreserv. De kan även få dispens från kravet på att lämna uppgift om bruttoomsättningssumma.

Ett större företags årsredovisning skall skickas in till länsstyrelsen medan ett mindre företags årsredovisning ska finnas tillgänglig hos den bokföringsskyldige. Årsredovisningen ska vara färdig och undertecknad av samtliga i styrelsen plus VD senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Den ska sedan lämnas in till revisor för granskning senast en månad innan ordinarie bolagsstämma.

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan