Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Gratis dokumentmallar

Dela artikeln
torsdag, 28 juli 2011 34
Gratis dokumentmallar

Nu behöver du inte betala tusentals kronor för dina dokumentmallar. Här kan du som företagare ladda ner de vanligaste mallarna, helt gratis.

Saknar du någon mall? Skriv en kommentar längst ner med mallen du behöver, så ser vi till att ta fram de dokumentmallar som är mest efterfrågade. Fler är redan under framtagning nu, så håll utkik.

Erbjudande till dig med extra behov av proffsiga avtalsmallar:

Paket med extra deluxemallar

Glöm inte att tipsa dina kollegor om denna möjlighet!

Aktiebok

Dokumentmallen aktiebok används för att upprätthålla ett register över ett aktiebolags aktier och aktieägare. Enligt aktiebolagslagen är AB skyldiga att föra aktiebok. I aktieboken ska aktienummer, införingsdatum och information om aktieägarens namn, personnummer och postadress införas samt vilket nominellt värde aktierna innehar.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Aktiebrev

Dokumentmallen aktiebrev används som ett bevis på att någon äger aktier i ett aktiebolag och skall utfärdas om en aktieägare skulle kräva detta av aktiebolaget. Där finns fyra olika mallar beroende på hur många som kan skriva under aktiebrevet.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Aktieägaravtal

Dokumentmallen aktieägaravtal är en form av samarbets- eller partneravtal för kompanjonskap mellan delägarna i ett aktiebolag. Ni bestämmer själva vad ni vill reglera i ert avtal men en del frågor bör ni överväga. Denna mall guidar er på rätt väg.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Aktieöverlåtelseavtal

Dokumentmallen aktieöverlåtelseavtal är en mall när ni exempelvis ska ta in en ny delägare i ert bolag eller sälja samtliga aktier.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Anställningsavtal

Dokumentmallen anställningsavtal används vid anställning av arbetstagare och innehåller de grundläggande uppgifter som skall regleras i ett anställningsförhållande.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Arbetsgivarbetyg

Dokumentmallen arbetsgivarbetyg används för att ge understöd till en arbetsgivare att skriva en utförlig bedömning av en arbetstagares arbetsuppgifter och insats på arbetsplatsen.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Arbetsmiljöpolicy

Dokumentmallen arbetsmiljöpolicy är tänkt att användas som en del av ett företags systematiska arbetsmiljöarbete.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Arbetsgivarintyg

Dokumentmallen arbetsgivarintyg kan upprättas vid upphörandet av en anställning och är ett bevis på att en person har varit anställd hos en arbetsgivare.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Avsiktsförklaring, Letter of intent

Dokumentmallen Avsiktsförklaring, Letter of intent är där parterna anger vilka intentioner de har gentemot varandra. Syftet med att skriva ett sådant är att sätta upp riktlinjer för kommande förhandlingar vilket samtidigt skapar ramar för hur ni ska jobba tillsammans innan ett riktigt avtal är på plats. Ett exempel där det är vanligt att skriva en aviktsförklaring är vid företagsförvärv/överlåtelse av bolag.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Begäran om registerutdrag

Dokumentmallen begäran om registerutdrag används då en person önskar få veta vilka personuppgifter som en myndighet eller ett företag har sparat om denne.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Betalningspåminnelse

Dokumentmallen betalningspåminnelse används då en kund inte har betalat sin faktura trots att fakturans förfallodatum har passerats. En betalningspåminnelse kan innehålla påminnelser för flera obetalda fakturor till samma kund.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Bokföringsorder

Dokumentmallen bokföringsorder används för att skapa ett verifikationsunderlag för en affärshändelse som ska bokföras men där verifikation saknas, exempelvis för att den ursprungliga verifikationen kommit bort av något skäl.

Gratis dokumentmall

Juridisk mall

Bolagsordning

Mallen bolagsordning är ett dokument tillsammans med stiftelseurkunden som utgör de nödvändiga dokumenten för att starta ett aktiebolag.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Extra bolagsstämma - Dagordning

Dokumentmallen dagordning för extra bolagsstämma används som ett schema för den extra bolagsstämman, som fastställer vilka ämnen och ärenden som ska diskuteras under den extra bolagsstämman samt i vilken ordning.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Extra bolagsstämma - Kallelse

Dokumentmallen kallelse till extra bolagsstämma används då ett aktiebolag planerar en bolagsstämma för att behandla frågor som inte kan vänta till den ordinarie bolagsstämman.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Fakturamall

Dokumentmallen faktura används som ett betalningsunderlag vid försäljning av varor och tjänster. Fakturor utgör även underlag för bokföring både för avsändaren och för mottagaren. Mall för ROT och RUT-avdrag hittar du här.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Fullmaktsmall

Dokumentmallen fullmakt används då en fullmaktsgivare vill att fullmäktige skall kunna utföra vissa åtgärder för fullmaktsgivarens räkning.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Generalfullmakt

Dokumentmallen generalfullmakt används då en fullmaktsgivare vill att fullmäktige ska få befogenheter utan inskränkningar.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Handelsbolagsavtal

Mallen handelsbolagsavtal täcker alla nödvändiga områden i ett handelsbolag.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Hyresavtal

Dokumentmallen hyresavtal används då en hyresgivare och en hyrestagare önskar fastställa skriftligt vad som skall gälla dem emellan avseende hyra av lös egendom.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Inkassokrav

Dokumentmallen inkassokrav används då en kund inte har betalat en faktura och fungerar som ett starkare påtryckningsmedel än en betalningspåminnelse eftersom man i inkassokravet informerar om att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas om skulden inte betalas.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Kommanditbolagsavtal

Dokumentmallen kommanditbolagsavtal täcker alla nödvändiga områden för att starta ett företag med denna bolagsform.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Kontantkvitto

Dokumentmallen kontantkvitto används som ett bevis på att kontant betalning har erlagts för en vara eller en tjänst och är ett alternativ till att utfärda en faktura.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Kreditfaktura

Dokumentmallen kreditfaktura används då en köpare av en vara eller tjänst är missnöjd med denna vara eller tjänst. Genom att använda en kreditfaktura kompenseras kunden av leverantören av varan eller tjänsten eller med ett annat sätt att se på saken så är en kreditfaktura en faktura som leverantören skall betala till kunden.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Köpekontrakt, köpebrev och handpenningavtal

Dokumentmallarna köpekontrakt, köpebrev och handpenningavtal används exempelvis om du ska köpa en fastighet. Då bör du upprätta ett skriftligt köpekontrakt. Vid tillträdesdagen undertecknas ett s.k. köpebrev.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Lönebesked

Dokumentmallen lönebesked används för att informera arbetstagaren om nettolön, ackumulerad lön, avdragen preliminärskatt m.m.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Offertmall

Dokumentmallen offert används då en leverantör av varor eller tjänster vill ge en potentiell kund ett skriftligt anbud innehållande uppgifter om typ av vara eller tjänst, pris, leveranstid och andra villkor.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Protokoll bolagsstämma

Dokumentmallen protokoll bolagsstämma används till att föra protokoll över beslut tagna på bolagsstämman precis som namnet antyder. Bolagsstämman är det beslutande organet i ett aktiebolag.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Reseräkning

Dokumentmallen reseräkning används som underlag för den skattefria ersättningen som en anställd ska erhålla för eventuella ökade levnadskostnader och vid tjänsteresa, som exempelvis resekostnader med diverse färdsätt och måltidsutgifter.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Samboavtal

Dokumentmallen samboavtal används då två personer ska flytta ihop eller redan bor ihop och ska göra ett gemensamt inköp, t ex vid ett köp av en gemensam bostad men där den ena stoppar in mer pengar än den andre. Ett samboavtal kan förhindra en tråkig och tidsödande tvist vid en separation.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Sekretessavtal

Dokumentmallen avtal om sekretess används då det finns ett behov av att reglera informationshantering i ett samarbete mellan företag.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Skuldebrev

Dokumentmallen skuldebrev används då en borgenär önskar låna ut pengar till en gäldenär. En annan vanlig beteckning på ett skuldebrev är Revers. Skuldebrevet fungerar som ett skriftligt bevis på en skuld samt reglerar villkoren för denna avseende bl.a. belopp, ränta, amortering och dröjsmål med betalning etc.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Stiftelseurkund kontantbildning & apportegendom

Mallen stiftelseurkund vid kontantbildning eller apportegendom är grunden för aktiebolaget. Den innehåller dock få uppgifter om bolaget. Dess huvudsakliga syfte är istället att ange vilka personer som utgör bolagets styrelse och vilka som ska ha funktionen som stiftare, samt hur aktiekapitalet är fördelat.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Styrelsemöte - Dagordning

Dokumentmallen dagordning för styrelsemöte används som ett schema för styrelsemötet, som fastställer vilka ämnen och ärenden som ska diskuteras under styrelsemötet samt i vilken ordning.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Styrelsemöte - Kallelse

Dokumentmallen kallelse till styrelsemöte används då styrelsen på ett bolag ska träffas för att fatta beslut om verksamheten och förvaltningen, vilket kan inträffa flera gånger per år.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Styrelsemötesprotokoll

Dokumentmallen styrelsemötesprotokoll används till att dokumentera vad som förevarit vid ett styrelsesammanträde. En person skall vid ett styrelsemöte utses att vara protokollförare d.v.s. skriva styrelsemötesprotokollet.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Stämningsansökan

Dokumentmallen upprättande av stämningsansökan ska vara så enkel som möjligt och kunna användas i många olika rättsområden. Vi har också bifogat ett exempel på en stämningsansökan och kortare förklaringar om dess olika delar.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Testamente och arv

Dokumentmallarna testamente och arv är totalt fem stycken och de används för att upprätta ett testamente. Vi går även igenom arvsrätten och vilken av mallarna som passar just din familjesituation.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Uppdragsavtal

Dokumentmallen uppdragsavtal används framförallt i samband med olika former av affärssamarbeten mellan företag eller då ett företag anlitar ett annat företag för utförandet av en tjänst.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Uppsägning

Dokumentmallen uppsägning används då en arbetstagare vill säga upp sig från sin anställning hos sin arbetsgivare. En uppsägning bör ske i skriftlig form och bör även bekräftas skriftligt från arbetsgivaren.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Årsstämma - Dagordning

Dokumentmallen dagordning för årsstämma används som ett schema för årsstämman, som fastställer vilka ämnen och ärenden som ska diskuteras under årsstämman samt i vilken ordning.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Årsstämma - Kallelse

Dokumentmallen kallelse till årsstämma används då ett aktiebolag ska ha årsstämma för att besluta om de viktigaste frågorna för bolaget, vilket inträffar en gång per år. Kallelsen innehåller information om tid och plats, samt ett förslag till dagordning.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Årsstämmoprotokoll

Dokumentmallen årsstämmoprotokoll används till att föra protokoll över beslut tagna på årsstämman. Årsstämman är det beslutande organet i ett aktiebolag.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Återförsäljaravtal

Dokumentmallen återförsäljaravtal används då en tillverkare önskar upprätta ett avtal som reglerar under vilka villkor en återförsäljare skall sälja tillverkarens produkter.

Gratis dokumentmall

Juridiska mallar

Äktenskapsförord

Dokumentmallen äktenskapsförord är ett dokument/avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Här har du fyra olika, både för egendom förvärvad under och före äktenskapet.

Gratis dokumentmall

Kommentarer

 • Matilda Olsson
  Matilda Olsson torsdag, 01 juni 2017

  Jag saknar regressavtal. Någon som har?

 • Christer Lindgren
  Christer Lindgren fredag, 03 februari 2017

  Hej ! Jag saknar ett bra köpekontrakt/avtal som bilhandlare/maskinhandlare ! Något ni kan hjälpa till med !

 • Susanne Fredholm
  Susanne Fredholm onsdag, 26 oktober 2016

  Hej!
  Jag saknar en mall för avsiktsförklaring (Letter of Intent)?
  Vänliga hälsningar
  Susanne

 • Hans Ahlsen
  Hans Ahlsen torsdag, 15 september 2016

  Hej ska hjälpa till med en företagsöverlåtelse. Hittar inte Inkråmsöverlåtelse mall?

  Tack!

  Hälsningar
  Hans

 • gunnel lindblom
  gunnel lindblom måndag, 27 oktober 2014

  Överlåtelseavtal för näringsbostadsrätt

 • Carola Johansson
  Carola Johansson tisdag, 16 september 2014

  Har ni mallar för kundregister eller kundkort?

  Vänligen Carola

 • Per
  Per lördag, 30 augusti 2014

  Undrar om det finns mall för att skriva sevitut

 • christian söderlund
  christian söderlund tisdag, 22 juli 2014

  Hej! Behöver en mall för gåva av aktier.

 • Christina
  Christina lördag, 19 juli 2014

  hej!
  Vi har förmånsbilar i vårt företag och skulle behöva skriva ett avtal mellan de anställda (delägarna) för framtiden, dvs vad som gäller.
  MVH Christina Anehagen Consilium Individ & Familj

 

Välj kommun från listan