av Connect Sverige
Connect Sverige
0 foruminlägg
37 artiklar
Många företag har en potential för tillväxt – det kan vara en lysande affärsidé eller en slumrande marknad – men ofta blir det inte någon tillväxt.

Ett mål med denna skriftär därför att visa olika sätt att skapa, genomdriva och vidmakthålla tillväxt med en begränsad ekonomisk risk.

 

Ett annat mål är att innehållet ska vara handgripligt och praktiskt nyttigt för läsaren. I skriften finns exempel på frågor som behöver regleras i olika avtal, t.ex. sekretessavtal och kompanjonsavtal.

För att ett företag ska verka med framgång
och kunna växa krävs både insikter och åtgärder. Insikter om vad som skapar tillväxten, åtgärder för att förverkliga tillväxten. Grunden för framgångsrikt företagande är företagsledningen.

Det är företagsledningen som driver
på och tar initiativ. Den är en förebild för medarbetarna. Men detta räcker inte för att nå framgång i företagandet. Det måste också finnas en affärsidé som håller på marknaden.

Omvärlden förändras kontinuerligt, dessutom i en allt snabbare takt: nya konkurrenter, förändrade trender, ny teknik. Därför måste affärsidén ständigt omprövas.

En affärsidé kan också användas för att arbeta igenom ett företags strategi och även förankra företaget hos olika intressenter, exempelvis medarbetarna och banken. I affärsplanen visas både på företagets nuläge och dess framtida mål och hur målen ska förverkligas.

Ett framgångsrikt företag kännetecknas av att det finns en företagskultur. Medarbetarna måste känna samhörighet med företaget och affärsidén.

På så sätt blir företaget starkt och uthålligt. Oavsett sin ekonomiska styrka kan företaget på lång sikt inte bli livskraftigt utan medarbetarnas engagemang.

Se bara på de framgångsrika företagen; många av dessa har en stark företagskultur och engagerade medarbetare. Den ekonomiska planeringen är en annan sida av företagandet.

Det handlar om att minimera de ekonomiska riskerna, att ha kontroll på likviditeten och att varken kundfordringarna eller leverantörsskulderna blir för gamla.

Likviditet betyder handlingsfrihet! I ett expanderande företag finns i regel en professionell styrelse, som bidrar med erfarenheter och nätverk.
Man ger synpunkter i affärsupplägg och strategier. Kanske någon styrelseledamot dessutom tar aktiv del i viktiga affärsförhandlingar.

Om Du ögnar igenom några av de snabbväxande företagens
årsredovisningar kommer Du att finna att företagen har professionella styrelseledamöter.

Dessa har själva tidigare byggt upp företag
eller besitter specialkompetens som är värdefull för företaget.

Ett tillväxtföretag är vanligen öppet för ägarförändringar, men man ser inte detta som något hot. Tvärtom. Genom ägarförändringen kan företaget få tillgång till ytterligare kompetens både i företagsutveckling och kapital.

Målet är kanske en börsnotering inom tre år?
I somliga branscher är det nästan nödvändigt att i snabb takt nå marknadsandelar, för utan en marknadsposition kan man inte få de attraktiva affärerna.

Oavsett om företaget expanderar eller inte krävs en översiktlig kunskap om de lagar som påverkar företagets verksamhet.

Det kan vara produktansvar och marknadsföring
, men också anställningsskydd och arbetsmiljö. Likaså krävs det en översiktlig kunskap om olika avtal.

Exempel är samarbetsavtal mellan kompanjoner i aktiebolag. Men man måste också känna till företagsformerna. Det senare kan ses som självklart, men så är det inte alltid.

Många startar sin verksamhet i en företagsform som man valt av slentrian eller på andras inrådan, utan att ha egna kunskaper om vad företagsformen egentligen innebär.

En tillväxt kommer sällan oplanerad. Det finns en strategi bakom. Vilka kunder ska bearbetas, vilka ekonomiska risker ska accepteras, hur ska expansionen finansieras?

Ska man expandera genom att köpa kompletterande företag eller i en lugnare takt? Detta är viktiga vägval som noga måste övervägas!

Det är både kostsamt och onödigt att upprepa andras misstag. I stället gäller det att se fallgroparna och undvika dem. Insikten får man bl.a. genom att lära av andra företagare.

Exempel på områden som berörs i skriften:

  • Hur affärsidén kan skyddas mot stöld.
  • Olika vägar för att expandera företaget under begränsade ekonomiska former.
  • Så rekryteras en styrelse.
  • När en ägarförändring i företaget kan vara aktuell.
  • En enkel metod för löpande ekonomisk uppföljning.
  • Omstart av företaget. När är detta aktuellt och hur genomförs omstarten?
Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.