Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Agentavtal mall

Dela artikeln
lördag, 29 september 2018 0

agentavtal-agenturavtal-mall

En agentur är ett företag som förmedlar tjänster och produkter som någon annan har rättigheterna till. Ägaren till agenturföretaget kallas agent. Denna mall underlättar arbetet avsevärt för att ta fram ett avtal mellan agent/agentur och den som äger rättigheterna till produkten. Om en agent har ensamrätt att exempelvis importera och sälja produkten kallas denne för generalagent.

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Handelsagent är en näringsidkare som genom ett avtal med en uppdragsgivare åtagit sig att för huvudmannens räkning och i huvudmannens namn, självständigt och varaktigt, verka för inköp eller försäljning av varor.
Handelsagenternas verksamheter har ofta en internationell karaktär och exportföretag anlitar agenter i det land där de önskar avsätta sina varor. Förhållandet mellan agenten och huvudmannen regleras genom avtal vilka sedan kompletteras av en lagstiftning som är till för att skydda den ofta svagare parten, handelsagenten.

Ersättning till handelsagenten utgår i olika former, beroende på om agenturavtalet är aktivt eller avslutat. De finns tre olika ersättningsformer; provision, efterprovision samt avgångsvederlag. Handelsagentens ersättning utgår vanligtvis i form av provision baserad på priset på de varor han säljer eller förmedlar genom avtal under uppdragstiden, provision baserad på avtal med kund vilken agenten tidigare tillfört avseende samma produkt samt provision baserad på avtal med kund som återfinns inom agentens område eller kundkrets.

Efter det att agentavtalet upphört har agenten rätt till efterprovision på avtal som ingåtts efter avtalets upphörande. För efterprovision krävs det att det huvudsakligen är agentens medverkan som bidragit till att avtalet kommit till stånd och att avtalet ingås inom skälig tid efter det att agenturavtalet upphört eller att anbudet tagits emot under avtalstiden och att agenten är berättigad provision enligt 9 § handelsagenturlagen.

Den tredje ersättningsformen är avgångsvederlaget. I korthet kan sägas att avgångsvederlag utgår efter det att agentavtalet upphört för att ersätta agenten för de bestående värden som han tillfört huvudmannen i form av upparbetade kundförbindelser, samt för den framtida provision som han går miste om.

Ett aktivt agenturavtal kan skapa tre olika rättsförhållanden:

1.) Det interna avtalet mellan agenten och huvudmannen vilket reglerar rättsförhållandet mellan de två parterna såsom ansvarsgrad och ersättning;

2.) Avtalet mellan huvudmannen och tredje man vilket normalt är ett vanligt köpekontrakt, antingen köper eller säljer huvudmannen en vara. Avtalet innehåller dock speciella drag på grund av att köpet förmedlats via en agent; och

3.) I sällsynta fall skapas även ett avtal mellan agenten och tredje man.

Denna mall avser avtalet mellan agenten och huvudmannen. Vill man avtala andra bestämmelser enligt denna mall så gäller följande: Avtalsvillkor som strider mot bestämmelserna i handelsagentlagen gäller i stället för lagens bestämmelser, om inte annat anges i lagen. Med avtalsvillkor jämställs praxis som har utbildats mellan parterna samt handelsbruk eller annan sedvänja.

Denna mall ingår i Företagarpaketet tillsammans med +40 mallar, juridisk rådgivning, m.m.

Läs mer och beställ Företagarpaketet här

Välj kommun från listan