Styrelse och styrelseledamot - rekrytering, lön och ansvar

En vanlig fråga är: Vad är en styrelseledamot, vilket ansvar ha denne och vad är en normal ersättning?

En styrelseledamot är en person som är delaktig i en styrelse. Enligt aktiebolagslagen (ABL) ska alla aktiebolag ha en styrelse. Styrelsen ska enligt lagen bestå av minst tre styrelseledamöter om bolaget inte är ett privat aktiebolag, då det istället är tillräckligt med en eller två ledamöter under förutsättning att det finns minst en suppleant.

Varför en aktiv styrelse?

Förutom vad lagen säger så är en aktiv, erfaren och engagerad styrelse en viktig förutsättning för att utveckla ett företag.

Flera orsaker finns till detta:

Styrelsen består av ledamöter som har erfarenhet av att bygga upp företag och att göra affärer. Därför kan du planera och genomföra företagets affärer och förhandlingar på ett professionellt sätt. Din motpart är medveten om att du har kompetens i styrelsen. Detta innebär att du möter ökad respekt för dig och ditt företag.

Rekrytering av styrelseledamöter

Lämpliga styrelseledamöter kan du finna genom exempelvis följande:

- bank

- revisor

- branschorganisationer

- affärsbekanta

- advokater.

Du bör noga tänka igenom vilken kompetens och vilka erfarenheter som styrelseledamöterna bör besitta. Meningen är att de ska komplettera dig. En styrelse bör besitta bl.a. följande kompetens:

- erfarenheter av att bygga upp företag

- vana att genomföra affärer

- kunskaper om ekonomisk planering och strategiarbete.

Företagets nuläge bestämmer i mycket vilken kompetens som bör finnas i styrelsen. Är företaget innovationsbaserat och ungt är det viktigt med marknads- och säljerfarenhet.

Arbetar företaget mycket med avtal och kontrakt är det bra med en jurist i styrelsen. Är företaget inne i en expansiv fas med företagsförvärv rekommenderas att det i styrelsen finns finansiell kompetens och erfarenheter av företagsförvärv.

Du bör diskutera igenom med företagets revisor och bank vilken kompetens som de anser vara väsentlig att styrelsen kompletteras med, och om de kan förmedla kontakter till lämpliga styrelsekandidater.

Styrelsearbete ställer krav

Det finns en uppfattning att etablerade företagare inte vill bli styrelsemedlemmar i mindre företag. Men detta är fel. De flesta erfarna företagare delar gärna med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. De tycker det är roligt och stimulerande att få vara med och bygga upp företag igen.

Det finns också en uppfattning att mindre företag inte behöver en styrelse. Det är också fel. I de flesta framgångsrika unga företag som expanderat snabbt finns en professionell styrelse, som har kommit in i ett mycket tidigt skede i företaget.

Det är lämpligt att ledamoten engageras på högst ett år. Då hinner ledamoten lära känna företaget väl. Du och ledamoten kan dessutom testa om den sociala relationen mellan er tål meningsmotsättningar – för sådana uppstår i styrelsearbetet.

Ledamoten får framför allt också möjlighet att visa på nytta i styrelsearbetet och företagets utveckling. Att arbeta med en professionell styrelse ställer krav på Dig. Framför allt måste Du vara öppen för synpunkter och reaktioner från ledamöterna. Du måste också vara beredd att följa styrelsebeslut.

På ledamoten ställs krav på att vara öppen, ge synpunkter och ta aktiv del i företaget och styrelsearbetet.

Mer om styrelsearbetet i ett bolag

Ersättning, lön till styrelseledamöterna

Vad ska en styrelseledamot ha betalt? Någon given regel finns inte. Några exempel på modeller är följande:

- Betalning för nedlagd tid. Denna betalningsform kan liknas vid ett konsultarvode.

- Symbolisk betalning för det löpande arbetet i kombination med en option att i framtiden köpa in sig i företaget.

- Köp av aktier i företaget. Ersättningen bör om möjligt utformas så att ledamoten får en belöning om företaget utvecklas väl, exempelvis genom optioner. Då kan vetskapen om att få köpa aktier i företaget i framtiden till ett förmånligt pris vara en stark drivkraft för att vilja engagera sig i verksamheten. Samtidigt kan det löpande arvodet vara lågt.

I korthet

- Styrelsen är företagets viktigaste rådgivare.

- Tänk noga igenom vilken kompetens i styrelsen som företaget är betjänt av.

- Arbetet i styrelsen ställer krav på företagsledaren och styrelsen.

Råden ovan kommer från Connect Sverige

Nedan hittar du artiklar och tips hur du stärker företaget med välplanerat styrelsearbete.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2